ПРИЕМ уч.2022/2023 година

Прием в ДГ20"Бриз" уч. 2022- 2023 година

Уважаеми родители!

Уведомяваме ви, че специалистите координиращи процеса на приобщаващото  образование в ДГ №20 „Бриз“ извършват консултации във връзка с реда за прием в специалните групи за учебната 2022/2023 година.

Информация за часове и дните за консултации може да получите на тел: 052/ 988 424 – Л.Кънчева- директор и 0898728126- М.Маркова –координатор на процеса по приобщаващо образование.

Уважаеми родители!

За ваше информация публикуваме „Ред за прием в детски градини със специални групи“, като част от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА, Процедура за прием в ДГ №20- специални и оздравителна групи, образец на заявление за прием в оздравителна група, в раздел "Процедура за прием в ДГ №20"Бриз"- специални групи"

 

ВАЖНО!

За учебната 2022/ 2023 год. ще бъдат сформирани 2 /две / специални групи с брой – 16-17, за деца родени  2019 и 2018 год.

За учебната 2022/ 2023 год. в оздравителна група ще бъдат приети 6 деца  родени  2019 или 2018 год.

Децата родени 2019 или 2018 , за които вече са издадени експертни становища от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна и заповед за насочване/одобряване за настаняване на детето в детска градина от директора на РЦПППО, се записват в срок обявен в Правилника за дейността на ДГ №20/пет работни днипостъпват в ДГ №20 според тежестта на заболяването, до изчерпване на свободните места, но не-рано от 15.09. на учебната 2022/ 2023 година.

За децата родени 2017 и 2016 , за които вече са издадени експертни становища от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна и заповед за насочване/одобряване за  настаняване на детето в детска градина от директора на РЦПППО, се записват в срок обявен в Правилника за дейността на ДГ №20/пет работни дни/, постъпват в ДГ №20 според тежестта на заболяването, само при наличие на  свободни места за съответната възрастова група, но не-рано от 15.09. на учебната година. Информация  за наличие на свободни места на тел. 052/988 424- директор Прием в масова група

Дирекция „Образование и младежки дейности“ уведомява, че на сайта за прием в общинските детски градини, в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г. Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от 09.05.2022г. до 27.05.2022г. Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/ В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021г. , първа възрастова група, родени през 2019г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище. Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015г. до края на учебната 2021/2022г. кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“. От дирекцията съобщават, че родителите на бъдещите първокласници могат да се запознаят с графика за прием в училищата на https://school.uslugi.io/documents/2022/Grafik_2022.pdf

Научи повече