Процедура за прием в специални и оздравителна групи

Процедура за прием в специални и оздравителна групи

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020 г. на ОбС Варна, в сила след Решение на Общински съвет-Варна за учебната 2020/2021 г., с изключение на разпоредбите на чл. 21, които влизат в сила от учебната 2022/2023 г., изм. И доп. - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна

РАЗДЕЛ  IX   

Ред за прием в детски градини със специални групи

Чл. 60. Детски градини със специални групи са: ДГ № 9 "Ален мак", ДГ № 20"Бриз" и ДГ № 46 "Горска приказка".

Чл. 61. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна осъществява дейности в съответствие с държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,като подпомага процеса на приобщаване и социализиране на децата със специални образователни потребности /СОП/ в общообразователна среда.

Чл. 62. Електронното класиране не се прилага за специални групи в детските градини. Приемът за деца с хронични заболявания се извършва по определени критерии на детските градини, според тежестта на заболяването и в срокове, публикувани в сайтовете на детските градини.

Чл. 63. Приемът на децата със специални образователни потребности /СОП/, с изключение на децата по чл. 61, се извършва след експертно становище от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна и заповед за насочване/одобряване настаняването на детето в детска градина от директора на РЦПППО.

Чл. 64. Документите за прием на хронично болни деца се подават до директора на детската градина със специални групи, в срокове публикувани на сайта на детската градина.

Чл. 65. Документите за прием на деца със СОП и за извършване на оценка по чл. 71, ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование се подават до директора на РЦПППО.

Чл. 66. Необходими документи:

1. Заявление до директора на детската градина /при хронично болни деца/

2. Заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование-Варна за деца със СОП.

3. Протокол от специализирана по профил на заболяването лекарска консултативна комисия /ЛКК/ и или решение на териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК /и/ или национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването при деца с хронични заболявания и деца със специални образователни потребности /СОП/.

4. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации психологични, логопедични, медицински /при наличие/.

5. Всички необходими здравни, социални, съдебни и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето.

6. Заповедта, становището и картата за оценка на детето, изготвени от РЦПППО се връчват на родителя. Той предоставя тези документи в детската градина със специални групи, в която кандидатства при наличие на свободни места.

 

Процедура  за прием в Детска градина №20 „Бриз” - специални групи, на основание чл.194, ал.1 от ЗПУО

 

Приемът на деца със специални образователни потребности в  специалните групи на Детска градина №20 „Бриз”-Варна се извършва въз основа на оценка на индидивидуалните им потребности, съгласно Чл. 194. (1) от ЗПУО, който гласи: „По изключение, когато целите на образованието не могат да бъдат постигнати по друг начин за подкрепа и обучение на деца и ученици, за които оценката по чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа или в специални групи след заявено желание на родителя и становище на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, по предложение на екипа по чл. 188 в детската градина или училището по чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 може да се организират специални групи.

 

1.Оценката се извършва от Екип за подкрепа за личностно развитие на към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-гр.Варна

 

2. Оценката на индивидуалните потребности на дете е процес на събиране и анализиране на специфична информация за неговото функциониране –силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация  по чл.71 ал.1 от НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

3. Възоснова на подадените заявления до директора на РЦПППО-гр.Варна се определят децата, на които следва да се извърши оценка на индивидуалните потребности с цел осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

4. За извършването на оценката по чл.71 ал.3 от Наредба за приобщаващо образование/ Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.родителят/представителят на детето/лицето,което полага грижи за детето, представя следните документи:

•        чл.71 ал.3 т.1 - Заявление до  Директора на РЦПППО- гр.Варна/за специални групи/ `

  •     Заявление до директора на ДГ №20/за деца с хронични заболявания/за оздравителна група/

•        чл.71 ал.3 т.2- Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации –психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето;

•        чл.71 ал.3 т.3- Всички необходими здравни, социални, съдебни, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето

•        чл.71 ал.3 т.4- Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването - при деца с хронични заболявания.

 

•        Други документи,  които удостоверяват заболяването – при деца с хронични заболявания.

 

5. При извършването на оценката се вземат предвид и:

•        Резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от

обучителни затруднения;

•        Документите от личното образователно дело и материали на детето (портфолио);

•        Други документи при необходимост по преценка на екипа

 

6.Оценката на индивидуалните потребности по чл.73 ал.1 от Наредба за приобщаващо образование- ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.  на децата със специални образователни потребности се извършва от психолог, логопед, специален педагог.Оценява се познавателно развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие и адаптивно поведение, психични реакции, семейно функциониране.

 

7. Оценката на индивидуалните потребности на деца с хронични заболявания по чл.73 ал.4 от Наредба за приобщаващо образование ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето, чийто състав включва психолог, учителите в групата в детската градина, медицинския специалист в здравния кабинет в сътрудничество с личния лекар на детето. Оценява се здравословното състояние на детето и влиянието му върху обучението.

 

8.Оценката на децата се извършва индивидуално от всеки специалист при отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния процес на детето ,съгласно по чл.77 ал.1 от Наредба за приобщаващо образование ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

 

9.Оценката се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика. ,съгласно по чл.78 ал.3 от ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

 

10.На основание чл.78 ал.5 от Наредба за приобщаващо образование  родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с извършената оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето

 

11.На основание чл.78 ал.6 от Наредба за приобщаващо образование картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование.

 

12. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр.Варна изпраща Становище на Екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето със специални образователни потребности за вида подкрепа и вида на групата за обучение до директора на ДГ №20 „Бриз“ за извършваната на оценка ,съгласно чл.190,ал.3 т.1 от ЗПУО

 

13. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр.Варна издава Заповед за насочване /одобряване обучението на дет в специални групи на ДГ №20“Бриз“. Заповедта се връчва срещу подпис на родителя на детето.

 

14. На основание извършената оценка Директорът на РЦПППО- гр.Варна изпраща Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето  и определяне на необходимостта от допълнителна подкрепа на личностното развитие, приета и подписана от родителя

 

15.Приемът в Детска градина №20 се осъществява на основание утвърден списък и заповед на директора на ДГ №20  за децата одобрени от ЕПЛР на Регионалния център за приобщаващо образованието- гр.Варна, както и според кацацитетните възможности на ДГ за учебната година.

 

16. През м.март директорът на ДГ№20 обявява броя на местата в специалните групи за предстоящата учебна година

 

17.Класирането се осъществява според тежестта на речевата диагноза и тежестта та хроничните заболявания

 

18.На предно място се приемат деца с тежки речеви нарушения и със съпътстващи заболявания.

 

19.Преценката се извършва от директора  и координатора на процеса на приобщаващо образование на ДГ №20.

*В едноседмичен срок от обявяването на списъците с приетите деца родителите на писмено декларират при директора записването на детето в ДГ №20/специални групи/