За нас

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №20

1.Детска градина №20 „Бриз“ /със специални групи/е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

2. ДГ №20  изпълнява социални, организационни, педагогически, правови и контролиращи функции.

В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба №5 за предучилищното образование,  ДГ ръководи и взема решения по всички проблеми, свързани с възпитанието и обучението на детето,терапията на езиково-говорни нарушения, рехабилитация и укрепване на детското здраве, организационно-педагогически въпроси, материално и кадрово обезпечаване на трудовия процес.

Дейността и управлението в ДГ се ръководи от нормативни документи на МОН, РУО - гр.Варна , Община Варна– Дирекция „Образование”,Общински съвет-Варна.

3.ДГ  №20 „Бриз“ организира дейността си в следните направления:

1.изготвяне на стратегия за развитието на ДГ- 4 годишен период

2.изготвяне на програмна система за обучение, възпитание и терапия в ДГ

3.поддържане на материално-техническа и дидактична база

4.корекция и рехабилитация на говора/логопедична терапия/ , психологична  подкрепа , усъвършенстване , укрепване и възстановяване на детското здраве

4.осъществяване на взаимовръзки с родители и създаване на структури за  с цел създаване на условия за активна и демократично функционираща общност  за подпомагане на развитието на ДГ и осъществяване на граждански контрол на управлението .

5.осъществяване на взаимовръзки с неправителствени организации, висши училища,обучителни  и квалификационни организации за осъществяване принципите и целите на образованието в ДГ №20 „Бриз“

6.ДГ №20 осигурява необходимите  условия  за развитие и подкрепа на  интелектуалното, физическо,  духовно, нравствено и социално развитие на детето. ДГ гарантира неговите права,  свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава  в дух на толерантност, приобщаване  към българските традиции и културни ценности, зачитане и уважение на индивидуалното и различното у другия, здравословен начин на живот.

ДГ осъществява образователно-терапевтичната си дейност при отчитане на възрастта, потребностите, способностите ,интересите и особеностите на развитието,както и  състоянието на децата.

7.На основание чл.35 ал.1  от ЗПУО ДГ №20 „Бриз“  е общинска детска градина .

8.На основание чл.280 ал.1,2,3 ДГ финансира се от държавния бюджет чрез  Община Варна.

9.ДГ №20  е на делегиран бюджет и  юридическо лице със заповед  №0005 от 03.01.2012г. на кмета на Община Варна и чл.29 ал.1 от ЗПУО

10.Във връзка с чл.  30 ал.1 он ЗПУО пълното наименование на образователната институция е Детска градина №20 „Бриз” /със специални групи/ с адрес: / чл.33 ал.1 и 2 от ЗПУО/

гр. Варна м-ст „Салтанат” №83

тел: 052/ 988 424; 988 098; 828 662

11.На основание чл.34 ал.1 от ЗПУО ДГ №20 има собствен кръгъл печат. Притежава банкова сметка. Има код по БУЛСТАТ-000080886

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА РАБОТНИЯ  ПРОЦЕС  И РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДГ №20

На основание чл. 14   от Наредба №5 за ПО предучилищното образование  в ДГ №20 се осъществява при целодневна организация.

 

На основание чл. 15. (1) от същата наредба  целодневната организация , която ДГ №20 осигурява е възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

 

Часове на прием и изпращане на деца:

Начален час на сутрешен прием-7.00ч.

Краен час на изпращане : 19.00ч.

В условията на извънредна обстановка се спазва график за приемане и издаване на децата според Вътрешните правила за организация на работа на Детска градина №20 „Бриз“/със специални групи/ в условията на COVID-19 и извънредната епидемична обстановка, считано от 01.09.2021 год., приети на педагогически съвет , протокол №4 от 08.09.2021год.., утвърдени със заповед№ РД-09-565 от 10.09.2021г.

Графикът е публикуван в Раздел „Документи“ - „Документи за организация на работата в ДГ20"Бриз"/със специални групи/ в условията на COVID-19“

 

ВИЗИЯ

Детска градина №20 е институция от системата на предучилищното и училищно образование  за: предучилищно образование на деца от масов прием, за  корекция и терапия на комуникативни нарушения на деца от 3 до 7 год. възраст/деца със СОП/, както и за деца с хронични заболявания.

 

Открита през 1985г., ДГ №20 съответства на интересите и потребностите на родители, деца и общество.

Приемът на децата е подчинен на възрастов и диагностичен принцип. Капацитетът на заведението е 8 групи – като от тях 7 специални групи от вида: 6 логопедични и 1 оздравителна, 1 масова.

 

Програмната система в ДГ №20 осигурява на децата умения за:

 

идентифициране на индивидуалните потребности, осъзнаване на личните качества и способности, свързани с терапията и рехабилитацията; умения за успешно себепредставяне и себеизразяване; умения за решаване на конфликти, формиране на ключови компетентности като предпоставка за учене през целия, способност за самостоятелно учене, самоинициатива, работа в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми

МИСИЯ

Достигане на качествено възпитание, обучение, корекция, рехабилитация и изграждане на детската личност чрез:

1.Въвеждане на детето в предметна ,социална  и учебна среда чрез адекватни за възрастта и средата подходи, форми, методи и средства

2.Въвеждане на детето в общочовешките ценности, близки до личността , бита , опита и перспективата  му за развитие.

3.Изграждане на личност със самооценка, свободно изразяване, изява на детската индивидуалност

4.Зачитане правото на другия, различния, инакомислещия

5. Усвояване и зачитане на правилата на екипа, усвояване и  зачитане правилата на социално приемливо поведение

6.Развитие на творчеството в различните  педагогически и житейски дейности

ЦЕЛ

1.Осъществяване на специализирана терапия за формиране на правилна българска реч и психо-физично здраве.

2.Създаване на условия за равен шанс, проява на способностите и уменията на децата със СОП, преодоляване на трудностите при възприемане и възпроизвеждане на знанията в условията на позитивна атмосфера, подкрепа и взаимно уважение.

3.Търсене и осигуряване на възможности за включващо обучение на деца с множество увреждания при достигане на училищна възраст.

4.Достигане на очакваните резултати по ОН за всички деца.

5.Използване на съвременни технологии и интерактивни форми на обучение за успешно  и удовлетворяващо педагогическо взаимодействие и комплексна терапия.

МОТО

 

„Удовлетворение от любовта на всяко дете и доверието на всеки родител“

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ

 

  1. Осъвременяване на образователния процес въвеждане на иновационни технологии, осигуряващи достигане на качествени  знания.
  2. Зачитане принципа на системност и последователност в съчетаването на добрите традиции с модернизацията на обучението.
  3. Спазване принципа на висока професионална компетентност при оказване на психологична и логопедична помощ.
  4. Спазване на принципа за законност , лоялност,честност, безпристрастност ,отговорност при работата с децата.
  5. Успешно партньорство между педагози, логопеди, психолог и родители.Избор на подходяща стратегия и форми на съвместна дейност
  6. Изграждане на активна,мобилна предметно-дидактична среда за децата

 

Детска градина №20 удовлетворява успешно специфични социално-педагогически  потребности на обществото на територията на Община Варна.

Реализира  политиките в областта на предучилищното и приобщаващо образование, работи за рехабилитация и корекция на речта ,  развитие на когнитивни способности и превенция на здравето на децата.

Съчетава традиции и иновации в  стратегията и реализирането на държавна и общинска политика за обучение на деца със СОП.

 

 

Детска градина №20 „Бриз“ разполага с материална база, която предлага цялостен подход и средства за реализиране на обучение, възпитание , рехабилитация и терапия .

ДГ №20 „Бриз“ разполага с 8 занимални и спални помещения за целодневно посещение на деца, 6 логопедични кабинета, кабинет психолог, стая Монтесори /оборудвана по изискванията за работа по метода „Монтесори“/, кабинет ресурсен учител, сензорна стая.

Детска градина №20 „Бриз“ разполага с дворно пространство от 16 дка, находящо се в Морската градина на гр.Варна , с оборудвани 8 площадки за игри на открито /с уреди и пособия отговарящи на съвременни изисквания и достъпни за деца със двигателни затруднения./

 

 

Общ брой на децата за 2021/2022 уч.година: 145 /към 15 септември 2021 г./