Съобщение за отсъствия след отмяна на извънредната епидемична обстановка

Съобщение за отсъствия след отмяна на извънредната епидемична обстановка

11.04.2022г.

Уважаеми родители!

Поради прекратяване на  извънредната епидемична обстановка на 31 март т.г., в сила от 1 април са следните изменения касаещи отсъствията на децата от детска градина :

 

ОТПАДА основанието на чл.10а от  НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г. ,издадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г., а именно:

Поради висока заболеваемост децата записани за задължително предучичищно образование могат да отсъстват по желание на родителя , след писмено уведомяване на директора на ДГ №20 „Бриз“

 

Всички деца отсъствали от детска градина поради тази причина трябва да се завърнат в 10 дневен срок, след направени медицински изследвания за подновяване на присъствията.

Отсъствия от ДГ за децата от задължително предучичищно образование-втора, трета и четвърта възрастова група  са възможни само по семейни причини , съгласно чл.10 ал.2 от НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г., а именно:

10 дни за учебна година.

При промяна на обстоятелства ще бъдете своевременно уведомени.