Съобщение за отсъствия след отмяна на извънредната епидемична обстановка

Съобщение за отсъствия след отмяна на извънредната епидемична обстановка

Уважаеми родители!

Поради прекратяване на  извънредната епидемична обстановка на 31 март т.г., в сила от 1 април са следните изменения касаещи отсъствията на децата от детска градина :

 

ОТПАДА основанието на чл.10а от  НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г. ,издадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г., а именно:

Поради висока заболеваемост децата записани за задължително предучичищно образование могат да отсъстват по желание на родителя , след писмено уведомяване на директора на ДГ №20 „Бриз“

 

Всички деца отсъствали от детска градина поради тази причина трябва да се завърнат в 10 дневен срок, след направени медицински изследвания за подновяване на присъствията.

Отсъствия от ДГ за децата от задължително предучичищно образование-втора, трета и четвърта възрастова група  са възможни само по семейни причини , съгласно чл.10 ал.2 от НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г., а именно:

10 дни за учебна година.

При промяна на обстоятелства ще бъдете своевременно уведомени.