ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Отлагането от задължителното обучение в първи клас е разписано в чл. 36, ал. 5 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 139, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование.

Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година по следния начин:

  • Родителят/настойникът/ подава заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, град Варна, на имейл: rc_varna@mail.bg в срок до 08.06.2020 г. Заявлението в word формат е налично на сайта на РЦПППО и на сайта на РУО-Варна в раздел „Приобщаващо образование“.
  • Документите - протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки; други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес гр.Варна, бул. „Сливница” № 113. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО след приключване на извънредното положение. На имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
  • След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
  • Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
  • Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас  се взема в срок до 30 юни, за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.
  • Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас може да се вземе и в други срокове, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането,  в случай на отсъствие на родителя от страната, и по други причини.