Информация, свързана с извънредната епидемиологична обстановка до края на 2021год., постъпване или възобновяване на посещенията на деца в ДГ20"Бриз"

Информация, свързана с извънредната епидемиологична обстановка до края на 2021год., постъпване или възобновяване на посещенията на деца в ДГ20"Бриз"

Уважаеми родители, представям Ви информацията и документите свързани с постъпване и възобновяване на посещенията на децата в ДГ №20 "Бриз".

Същите може да намерите на сайта на ДГ №20: www.dg-20briz.com

 

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, а именно:

1.здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

2.отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

3.изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4.медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

 

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството/чрез представената декларация за информирано съгласие/, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при отсъствие по-малко от 2 месеца, се предоставя медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен от личен лекар или родителите декларират  обстоятелството/чрез представената декларация за информирано съгласие/, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

●         да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/чрез представеното заявление/

 

●         да подготвят предварително необходимите документи за прием;

 

 Декларация за информираното съгласие или медицинската бележка  и заявлението могат да се изпращат на e-mail: log@gbg.bg

 

Всички изискуеми документи на новопостъпващите деца се представят на лекаря и медицинската сестра на ДГ №20 ,след предварително обаждане по телефона  и спазване на изискванията и мерките в извънредна обстановка един ден преди датата на постъпване на детето в ДГ №20.

 

Тел. за връзка: Д-р Димитрова -   0883 375 125              Медиц.сестра- Сн.Георгиева: 0882 569 035

 

Всички документи , касаещи организацията на цялостната дейност на ДГ №20 за предстоящата учебна година ще бъдат изпратени на e-mail на родителите  и публикувани на сайта на ДГ №20.

 

Лидия Кънчева-директор на ДГ №20 "Бриз"/със специални групи/

гр.Варна м-ст "Салтанат №83

 тел.052/ 988 424 , 0882 567 100