Прием в специални и оздравителна група за учебната 2021/2022 г.

Прием в специални и оздравителна група за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители!

Уведомяваме ви, че специалистите координиращи процеса на приобщаващото  образование в ДГ №20 „Бриз“ извършват консултации във връзка с реда за прием в специалните групи за учебната 2021/2022 година.

Информация за часове и дните за консултации може да получите на тел: 052/ 988 424 – Л.Кънчева- директор и 0898728126- М.Маркова –координатор на процеса по приобщаващо образование.

Уважаеми родители!

За ваше информация публикуваме „Ред за прием в детски градини със специални групи“, като част от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА, Процедура за прием в ДГ №20- специални и оздравителна групи, образец на заявление за прием в оздравителна група, в раздел "Процедура за прием в ДГ №20"Бриз"- специални групи"

 

ВАЖНО!

За учебната 2021/2022 год. ще бъде сформирана 1/една / група с брой – 17, за деца родени 2018 год.

Децата родени 2018 , за които вече са издадени експертно становище от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна и заповед за насочване/одобряване настаняването на детето в детска градина от директора на РЦПППО, се записват в срок обявен в Правилника за дейността на ДГ №20/пет работни дни/ постъпват в ДГ №20 според тежестта на заболяването, до изчерпване на свободните места, но не-рано от 15.09. на учебната година.

 За децата родени 2017 и 2016, за които вече са издадени експертно становище от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - Варна и заповед за насочване/одобряване настаняването на детето в детска градина от директора на РЦПППО, се записват в срок обявен в Правилника за дейността на ДГ №20/пет работни дни/, постъпват в ДГ №20 според тежестта на заболяването, само при наличие на  свободни места за съответната възрастова група, но не-рано от 15.09. на учебната година.